Opstandingskerk Rijsoord

ANBI College van Diakenen

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Algemene gegevens

Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord
Rijksstraatweg 95 – 97
2988 BB Ridderkerk

Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk

KvK nummer diaconie: 76462137
RSIN-nummer diaconie: 824104511
Emailadres: diakonie@opstandingskerkrijsoord.nl

Samenstelling bestuur

De diaconie van de Gereformeerde kerk Rijsoord heeft een eigen bestuur: voorzitter, secretaris, penningmeester en diakenen. De voorzitter, secretaris en de diakenen hebben zitting in de kerkenraad.

Doelstellingen en visie

Als diaconie worden wij gemotiveerd door de kernwoorden Barmhartigheid en Gerechtigheid.

Daarom zien wij het als onze opdracht om:

  • gemeenteleden bewust te maken van allerlei nood, nabij en veraf en tot hulpvaardigheid toe te rusten.
  • bijstand en bescherming te verlenen aan hen die dat nodig hebben en diegenen te helpen die geen helper hebben.
  • deel uit te maken van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) en daardoor contacten te hebben met andere kerken in Ridderkerk, om met elkaar knelsituaties in de samenleving te signaleren en de betrokken instanties o.a. de Gemeente daarop aan te spreken.

Visiestuk (Beleidsplan)

De diaconie sluit aan bij het visiestuk (beleidsplan) van de Gereformeerde Kerk Rijsoord. Dit visiestuk 2020-2024 vindt u hier

Verslag activiteiten

De diaconie brengt verslag van zijn activiteiten uit aan de kerkenraad. Alle verslaglegging wordt gearchiveerd en is onder voorwaarden opvraagbaar bij de scriba.

Overzicht van voorgenomen bestedingen

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met een toelichting daarop (begroting) vindt u hier.

Financiële verantwoording

Een samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar 2022 vindt u hier.