Nieuwsbrief 11 – 6 november 2020

Aan alle leden van onze Opstandingskerk,

Voor u ligt alweer de elfde nieuwsbrief. Deze brieven zijn bedoeld om u te informeren en om steun te bieden. Het kost immers meer moeite om elkaar persoonlijk te ontmoeten, want de activiteiten in en om onze Opstandingskerk zijn nog steeds zeer beperkt. Na de zogenoemde intelligente lockdown in dit voorjaar, en de voorzichtige start van de kerkdiensten in de zomer, is er deze week een gedeeltelijke lockdown afgekondigd, een situatie die nog wel enkele weken zal duren. Het besmettingsrisico van het Corona virus is groot en daarom zijn we voorzichtig. Ook in onze kerk volgen we de maatregelen én de eventuele wijzigingen daarvan op de voet.

Veel kerkenwerk kan gelukkig wel doorgaan, zij het in aangepaste vorm. Zo vergadert de kerkenraad op gezette tijden. Ook de meeste commissies vergaderen binnen de regels van 1,5 meter afstand. De Kerkenraad denkt na over de manier waarop we elkaar mee kunnen nemen in de richting van het Kerstfeest. We willen u bijvoorbeeld de Adventskalender van de PKN aanbieden. De Kerstnachtdienstcommissie is bezig met haar voorbereidingen, waarbij zij er overigens vanuit gaat dat er dit jaar geen publiek bij de Kerstnachtdienst aanwezig kan zijn. We missen met elkaar de samenzang en het orgel, en de organisten. Af en toe moet iemand toch even de trap op naar boven om te spelen, omdat lang stilstaan niet bevorderlijk is voor ons mooie orgel. Zelf mis ik de wekelijkse voorbereiding op de zondagse kerkdiensten. Het kiezen van de liederen, de intenties voor de gebeden, de ontmoetingen rondom de diensten, het voorgaan. Samen met anderen denk ik na hoe we gemaakte plannen het beste kunnen bijstellen, hoe we met de zo weerbarstige omstandigheden kunnen blijven omgaan. Daarbij zoek ik Gods Geest en zijn zegen.

Het is november geworden, het is herfst, het jaar loopt ten einde. In veel Protestantse kerken is er op de eerste woensdag van deze maand een Dankdag voor gewas en arbeid, dat was afgelopen woensdag. Andere kerken geven de dankbaarheid een plaats in de dienst van de zondag erna, en dat is aanstaande zondag. In onze gemeente was dat dit jaar ook de bedoeling, maar door de maatregelen hebben we geen dienst in onze kerk. Dit jaar kunnen we ons afvragen waarvoor we zouden willen danken? Er is zoveel gebeurd dat ons zorgen baarde en onzeker maakte. Mensen verloren hun baan, er was verdriet en rouw, gemis van dierbaren. In de afgelopen week is het nodige gebeurd aan onverdraagzaamheid en geweld. Het is moeilijk om juist nu, in deze tijd, niet samen te komen om met elkaar te kunnen bidden voor de nood in deze wereld. Laten wij onze vragen daarbij en onze hoop meenemen in onze persoonlijke gebeden.

Als de apostel Paulus schrijft over dankbaarheid, dan gaat het daarbij om de dank aan God, dat wij God altijd danken, wat er ook gebeurt (1 Tessalonicenzen 4,18). Bij Paulus komt die dankbaarheid voort uit het geloof in Jezus Christus. Door Hem hebben we Gods liefde en trouw leren kennen. Wanneer dat tot je doordringt, dan gebeurt er een wonder en door dat wonder ga je alles anders beleven: je blijkt in feite te leven van wat je hebt gekregen. En in de kerk noemen wij dat: genade.

Tijdens een dankstond staat voorin de kerk vaak een tafel met daarop bloemen en een mand met groenten en fruit, vruchten van het land. Dikwijls staat er ook een andere tafel naast, een diaconale tafel.
Daarop kunnen mensen goederen neerleggen, bestemd voor de voedselbank, of voor een land waar mensen het arm hebben. Het is een tafel om ons te oefenen in vertrouwen en dankbaarheid.
Dat wij onder alle spanning en onzekerheid God danken, ook als het leven tegenzit, ontvankelijk, met open handen. Tijdens de dankstond van enkele jaren geleden lieten we het lied Tienduizend redenen tot dankbaarheid horen. Een mooie versie van dit lied vindt u via https://www.youtube.com/watch?v=se5E7nDMItU

De maand november is ook een maand van gedenken. De Rooms-Katholieke kerk begint op 1 november met Allerheiligen, een feest ter nagedachtenis aan heiligen en martelaren. De dag erna is het Allerzielen. Dan worden overleden parochianen herdacht met een zogenoemde requiemmis. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf.

In verschillende Protestantse Kerken wordt op de eerste zondag van november een gedachtenisdienst gehouden waarin de namen klinken van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. In Rijsoord gedenken wij de gemeenteleden die ons ontvielen enkele weken later, namelijk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Bij het noemen van de namen ontsteken wij dan de persoonlijke gedachteniskaars. Vanwege de Corona-pandemie is het helaas niet mogelijk om nu een herdenkingsdienst te houden. Wij willen dit graag met de hele gemeente op een later tijdstip doen, zodra de omstandigheden het weer toelaten.

Het gemis aan zondagse kerkdiensten doet zich voelen. We moeten het voorlopig doen met momenten van bezinning en vieringen op bijvoorbeeld de televisie of via de internetsites als ‘Kerkdienst gemist’ en ‘Kerkomroep’. Zij bieden een keur aan diensten van dichtbij en verder weg. Elke zondag verzorgt RTV Ridderkerk een uitzending van een Ridderkerkse kerkdienst. Ik merk dat velen van u inmiddels hun weg wel vinden.
De diaconie meldt nog het volgende:
Wegens het niet open zijn van de kerk en daardoor de te verwachten lagere hoeveelheid producten hebben we als diaconie besloten om de Kerstpakkettenactie dit jaar over te slaan. In plaats daarvan willen we wel het product van de maand inzamelen.
Het product van de maand november willen we weer op de zelfde manier doen als in oktober. Maandag 16 en dinsdag 17 november kunt u het product van de maand wederom inleveren bij Lieneke Klootwijk. Dit kan vanaf 15.00h.
Deze keer is het product van de maand bloem, suiker en/of pannenkoekenmix

De Bazaarcommissie laat weten dat de geplande schuurverkoop van a.s. zaterdag NIET doorgaat.

De predikant onderhoudt samen met de pastorale medewerkers de contacten in onze gemeente. Het is belangrijk om mooie momenten met elkaar te blijven delen. En om elkaar te bemoedigen als het moeilijk wordt. In deze bijzondere tijd denken wij aan allen die ziek zijn of herstellen, als zij thuis zijn of in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijven. Van onze eigen gemeenteleden noemen we mevrouw W.M. Tamerius: zij kwam weer op krachten en mocht deze week thuiskomen op haar vertrouwde adres. De heer. H. van der Starre onderging een operatie aan zijn voet en herstelt thuis.

De aankomende week (week 46) heb ik zelf vakantie. Mocht u een predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met wijkouderling Marry de Koning.
Namens de kerkenraad wens ik u allen heel veel sterkte toe in deze voor ons allen zo onwerkelijke tijd.

ds. Herman Offringa