Opstandingskerk Rijsoord

ANBI College van Kerkrentmeesters

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Algemene gegevens

Gereformeerde Kerk Rijsoord
Rijksstraatweg 95 – 97
2988 BB Ridderkerk

Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk

KvK nummer: 76462005
RSIN/Fiscaalnummer: 002633644
Telefoon: 0180 420983
Emailadres: scriba@opstandingskerkrijsoord.nl

Samenstelling bestuur

De Gereformeerde Kerk Rijsoord heeft een kerkenraad en een agendacommissie.

De belangrijkste taak van de kerkenraad is het geven van leiding aan het werk van de gemeente. In de kerkorde staat hierover: “De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor het opwekken van de leden van de gemeente om zich in te zetten voor die taken waarvoor zij gaven hebben ontvangen.” Zij is dan ook de eerste verantwoordelijke voor het formuleren van een visie en de genomen besluiten.

In de kerkenraad zitten, door de gemeente voorgedragen, ambtsdragers. In de kerkenraad hebben zitting: ouderling voorzitter, ouderling scriba, predikant, diakenen, ouderlingen wijkteams, jeugdouderling, ouderling Gemeenteopbouw en ouderling(en) College van Kerkrentmeesters.

De agenda van de kerkenraadsvergaderingen wordt voorbereid door een agendacommissie. Ze heeft geen beslissingsbevoegdheid. Bij hoge uitzondering worden stukken afgehandeld die geen uitstel dulden. Achteraf wordt dan verantwoording aan de kerkenraad daarover afgelegd. De agendacommissie bestaat uit de voorzitter kerkenraad, de scriba(‘s) en de predikant.

Doelstellingen en visie

Vanuit een persoonlijke geloofsbeleving, verbonden met elkaar in Jezus Christus, zoekend naar de zingeving van ons leven, naar vormen van ons geloof in God en naar de betekenis van zijn Woord, verwachten wij te komen tot een open en gastvrije gemeente en trachten wij een thuis te bieden aan allen die daarnaar op zoek zijn. De basis daarvoor is de lerende, vierende en dienende gemeente (lerende gemeente) met veel pastorale zorg en aandacht voor jong en oud, waarin met onze talenten gericht wordt gewerkt en mensen hun eigen verantwoordelijkheid dragen.

Visiestuk (Beleidsplan)

Het visiestuk 2020 – 2024 vindt u hier. Het is geschreven in 2020 en bevat naast de visie op onze toekomst ook alle activiteiten die momenteel binnen onze kerkgemeenschap plaatsvinden. Aan een nieuw beleidsplan wordt momenteel gewerkt.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het beloningsbeleid sluit de Gereformeerde Kerk Rijsoord zich aan bij de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk.

Verslag activiteiten

Alle colleges en commissies brengen verslag van hun activiteiten uit aan de kerkenraad. Ook van de vergaderingen van de kerkenraad worden verslagen gemaakt. Alle verslagen worden gearchiveerd en zijn onder voorwaarden opvraagbaar bij de scriba.

Overzicht van voorgenomen bestedingen

Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met een toelichting daarop (begroting) vindt u hier.

Financiële verantwoording

Een samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar 2022 vindt u hier.