Opstandingskerk Rijsoord

Gebouw

Het huidige kerkgebouw is ontworpen door architect Abr. Pijl uit Alblasserdam, die ook het schoolgebouw van de Christelijke school had ontworpen. Hiernaast ziet u de bestektekening uit 1889. Aannemer A. den Boer uit Nieuw-Lekkerland was met f 7.996,= de laagste inschrijver en hem werd de bouw van de kerk gegund. Op 11 juli 1889 werd gestart met de bouwwerkzaamheden, met een onverwachte kostenpost van f 204,75 voor de heiwerkzaamheden omdat men die niet durfde nalaten.De kerk is in record tempo gebouwd, slechts 3 maanden na de start van de bouw was de kerk gebruiksgereed. Op 17 november 1889 werd de kerk in gebruik genomen. De totale kosten voor de bouw van de kerk en de pastorie waren ± f 17.000,=

De indeling van de kerk is in de loop der jaren verscheidene malen veranderd. Voor de inrichting van de kerk moesten ook kosten gemaakt worden zoals bijvoorbeeld: 180 stoelen voor 87,5 cent per stuk, 11 lampen voor f 10,75 per stuk en een kachel voor de consistoriekamer voor f 28,=. De torenklok was een tweedehands en had in het begin van de achtiende eeuw dienst gedaan in Middelburg, hij kostte f 116,80.

Op zondag 17 november 1889 was de eerste dienst met als voorganger Ds. Sleeswijk Visser. De opkomst was enorm, er waren 554 zitplaatsen maar ’s morgens waren er 900 aanwezigen en ’s middags 1100. De ochtenpreek ging over 2 Samuël 6 : 16 en 17, de overbrenging van de ark naar Jeruzalem. ’s Middags preekte dominee Ploos van Amstel over Epheze 2 : 19 en 20, huisgenoten gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten met Christus Jezus zelf als hoeksteen.

Op 2 januari 1916 werd door kerkenraadleden ‘de onmogelijke toestand van de galerij’ onder de aandacht gebracht. Met name bij brand zou er grote paniek kunnen uitbreken met mogelijke ongelukken tot gevolg. Tegelijk werd er op aangedrongen op een plan te maken tot uitbreiding van de kerk. Op 10 februari kwam men met het plan om aan beide zijden van de kerk een uitbouwing van 4 meter te maken. Deze uitbouwingen leverden een winst op van 100 zitplaatsen en zou ca. f 8500,= gaan kosten. Het werk werd uitgevoerd door ambachtslieden uit Rijsoord zoals de gebr. Bestebreurtje, metselaar Jac. de Geur en schilder Joris Klootwijk. Het werk werd in 3 weken uitgevoerd zodat er op de tussenliggende zondagen steeds drie kerkdiensten in het “Volksbelang” werden gehouden. De uiteindelijke kosten waren f 11.350,=.

De kerkvergroting van 1916 bleek al spoedig veel te gering te zijn geweest. Reeds in 1919 werd er door de kerkenraad weer gesproken over een oplossing voor het plaatsengebrek. Men liet een ontwerp maken dat bestond uit het inbouwen van twee galerijen waarmee 152 zitplaatsen konden worden gecreëerd. Na onderzoek door de commissie van beheer kwam men tot de slotsom dat één galerij aan de westzijde met 72 zitplaatsen voldoende was. Uiteindelijk werd een plan gelanceerd om de achtergevel 4 meter naar achteren te verplaatsen en een nieuwe consistoriekamer én een nieuwe kerkenraadskamer te bouwen. Mede door de toezegging van diverse schenkingen werd dit plan uiteindelijk gerealiseerd.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was, met de achteruitgang van het zielental van de gemeente, weer een discussie op gang gekomen omtrent het kerkgebouw. Gingen we restaureren of nieuwbouw plegen? Diverse plannen passeerden de revue, voornamelijk voor een nieuw kerkgebouw in het centrum of omtrek Lagendijk. Ook de Westerkerk was in de plannen betrokken (meer hierover op de aparte pagina van de Westerkerk). Na vele vergaderingen en onderzoeken door derden over nieuwbouw op de kop van de Mauritsweg, werd in 1967besloten om de Oosterkerk voor f 310.000,= te laten restaureren. De Oosterkerk, vanaf dat moment ‘Opstandingskerk’ geheten, kreeg een enorme face lift. De Oosterpastorie werd tegelijk omgebouwd tot kerkelijk centrum ‘De Fontein’, en eigenlijk ziet het kerkgebouw er in grote lijnen nog steeds zo uit als na die restauratie.

In de jaren negentig van de vorige eeuw volgde er nog een grote restauratie, waarna tot slot in 2004 het voorste deel (waar je binnenkomt)van de kerkzaal van de banken werd ontdaan en gelijkvloers werd gemaakt teneinde te proberen dat de kerkbezoekers wat meer voorin de kerk gingen zitten, want door verdere terugloop in het aantal kerkbezoekers, die ook nog eens achterin gingen zitten, stond de dominee tijdens de dienst erg ver bij de kerkbezoekers vandaan.

In de kerkzaal hangt een bord met daarop in verschillende kleuren aangegeven de diverse verbouwingen. Als u daarvoor eens de tijd neemt kunt u daarop mooi zien hoe het huidige kerkgebouw door de jaren heen tot stand gekomen is.