Opstandingskerk Rijsoord

Geschiedenis

Er is voor gekozen om de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Rijsoord te belichten aan de hand van de predikanten die onze kerk hebben gediend. Het spreekt voor zich dat er zo een niet volledig beeld van de geschiedenis is weergegeven. De geschiedenis van onze kerk is echter al prachtig beschreven in het boek “Dolerenden en Mannenbroeders in Rijsoord” geschreven door de heer R.A.D. Renting, ter gelegenheid van de herdenking van de Doleantie in Rijsoord 1889 – 1989.

Predikanten

De geschiedenis van onze kerk begint in feite in 1886. Dit is het jaar dat ds. S. Sleeswijk Visser zijn intrede deed in de Ned. Hervormde Gemeente van Rijsoord. Zonder hier nu uitvoerig in te gaan op wat er in die tijd speelde in de kerk, mensen die hier beneiuwd naar zijn moeten beslist het boekje “Dolerenden en Mannenbroeders in Rijsoord” lezen, was dit de tijd dat de Doleantie in Rijsoord zijn schaduw vooruit wierp.

Er was in die tijd een stroming van modernen of liberalen in de Ned Hervormde Kerk, en een rechtzinnige stroming die zich hiervan los wilde maken. Dit alles leidde er toe dat ds. Sleeswijk Visser in 1989 voor het laatst preekte in de hervormde kerk en dat op 8 mei 1889 Gereformeerde Kerk van Rijsoord en Strevelshoek was geïnstitueerd. Op zaterdagavond 11 mei werd er een bidstond gehouden in de nieuwe Christelijke school (één van de twistpunten tussen de Hervormden en de Gereformeerden), en op zondag 12 mei zat de school tot twee maal stampvol met kerkbezoekers.

Het beginnen van een nieuwe kerk bracht in die tijd heel veel moeilijkheden met zich mee, er moest een nieuwe kerk en pastorie gebouwd worden. Het feit dat men uit de Hervormde Kerk was gestapt nam met zich mee dat alle bezittingen moesten worden achtergelaten en men helemaal opnieuw moest beginnen. Het was een moeilijke tijd maar het lukte allemaal wel, er kwam een nieuwe kerk, een nieuwe pastorie, een nieuwe kerkenraad en zo was de Ned. Gereformeerde Kerk van Rijsoord geboren, een kerk die overigens niet door de staat werd erkend.

Ds. Sleeswijk Visser stond in Rijsoord van 1886 tot 1916, ruim 30 jaar dus, vaak preekte hij drie maal per zondag waarbij hij mudvolle kerken trok. Daarbij leidde hij ook in de beginjaren de woensdagavonddiensten, die gewijd waren aan bijzondere onderwerpen. Bovendien deed ds. Sleeswijk Visser vele catechisaties, was hij voorzitter van de kerkenraad alsmede van wat de ‘kerkelijke kas’ werd genoemd. Tot 1916 nam hij feitelijk het hele scribaat waar, onderhandelde hij namens de kerk met geldschieters en vertegenwoordigde hij de kerk op classisvergaderingen. Ds. Sleeswijk Visser is in 1916 overleden op een leefttijd van 59 jaar.

In 1917 betrok ds. V.K. Kuijvenhoven de nieuwe pastorie naast het kerkgebouw. deze ‘zakelijke’ dominee zorgde er voor dat er een ledenboek werd aangelegd, en bovendien zat hij de jeugd achter de broek waar het ging om het doen van belijdenis. In 1918 kreeg ds. Kuijvenhoven een aanval te verwerken van een ouderling, wat was er gebeurd? De dominee had op zondag gebruik gemaakt van een huurrijtuig en was met een boot de rivier overgevaren. De dominee kon zich verweren, in dordrecht zat onverwacht zonder dominee en had een beroep gedaan op ds. Kuijvenhoven en die kon er niets aan doen dat Dordrecht op een eiland lag. Ds. Kuijvenhoven vertrok in 1922 naar de kerk van Hengelo (Ov).

De opvolger van ds Kuijvenhoven was ds. Pol uit Boskoop. Dit was een markant persoon die de handen flink uit de mouwen stak binnen zijn gemeente. Een gemeente was feitelijk te groot voor één predikant, gemiddeld zo,n 1500 leden, geklaagd hierover heeft hij nooit. Het einde van het predikantschap was enigzins tragisch. In 1938 overleed mevrouw Pol en in het jaar van zijn emeritaat – 1942 – vertrok hij met stille trom als hulppredikant naar Renswoude.

Ds. A. Dercksen werd in 1943 predikant in Rijsoord. Ds. Dercksen kwam van Feijenoord waar zijn pastorie in de meidagen van 1940 was afgebrand en de materiële omstandigheden waren moeilijk in een stad die voortdurend werd gebombardeerd. Toch heeft hij naderhand zijn Feijnoordse tijd als de mooiste van zijn leven beschouwd. In mei 1944 heeft ds. Dercksen een half jaar ondergedoken gezeten in een leegstaande pastorie in Slikkerveer. In 1948 vertrok ds Dercksen naar Harderwijk.

Gezien het totaal aantal zielen van ruim 1500, kwam ds. Verspuij in 1946 als tweede predikant naar Rijsoord. Deze dominee kwam uit Ruinerwold-Koekange en was een zoon van een vroegere onderwijzer in Rijsoord. Voor ds. Verspuij en zijn vrouw werd een huis aan de Rijksstraatweg gehuurd als tweede pastorie. Ds. Verspuij was zo revolutionair dat hij het aandurfde om een koffiepauze in te lassen tijdens de kerkenraadsvergadering.

Als opvolger van ds. Dercksen kwam in 1949 ds H.J. Knauff uit Lexmond en bleef totdat hij in 1960 op medisch advies vervroegd met emeritaat ging. Veel mensen hebben een goede herinnering aan zijn gevoelvolle benadering van zieken en bejaarden

Als predikant voor de Westerwijk werd ds. Verspuij in 1952 opgevolgd door ds. Ritsema. Hij was een belijnd gereformeerd predikant met doorwrochte preken. Het was niet zijn aard om snel contacten te leggen, maar hij was een man die een grote trouw bezat en op wie te bouwen viel. Ds. Ritsema is in 1967 naar Oldebroek vertrokken.

Ds. Rijper kwam in 1961 vanuit Vianen naar Rijsoord. Hij had het talent zijn preken te kunnen afstemmen op de aktuele behoefte van zijn gehoor. Hij was zo vooruitstrevend dat hij bij de catechisatie gebruik maakte van een bandrecorder, diaprojector en filmprojector. Ds. Rijper – die als laatste predikant in “De Bron” heeft gewoond – vertrok in 1966 naar Rotterdam

Ds. Hofland was pas 28 jaar oud toen hij in 1968 vanuit Canada naar Rijsoord kwam. Hij stond van nature dicht bij de jeugd maar wist ook met ouderen in zorg en verdriet mee te leven. Met zijn innerlijke drang het evangelie uit te dragen zorgde hij er voor dat voor het eerst een evangelisatieouderling werd benoemd. In 1973 vertrok ds. Hofland naar Den Haag om predikant voor de evangelisatiearbeid te worden.

Ds. Mak was een man voor wie liefde tot de medemens centraal stond. Zijn levenshouding als iemand die zijn handelwijze liet bepalen door de belangen van anderen wekte veel waardering.Eigenlijk was hij geen realist maar een idealist die in Rijsoord niet altijd werd begrepen. In 1980 werd ds. Mak benoemd tot ziekenhuispredikant te Leiderdorp waar hij 3 weken na indiensttreding is overleden.

Ds. Mooy kwam in 1980 vanuit Gouda naar Rijsoord, hij was toen de zestig al gepasseerd. Hij was hier bekend want van 1960 tot 1697 was hij predikant geweest in Ridderkerk. Het was een financieel moeilijke tijd voor de kerk van Rijsoord grotendeels door een terugloop van het zielental. Ds. Mooy werd in 1985 emeritaat verleend. In 2008 heeft hij nog een dienst in Rijsoord bijgewoond.

Ds. van de Beld kwam in 1986 vanuit Rinsumageest en hij begon zijn werk in Rijsoord onder de schaduw van afstotingen en bezuinigingen. Desondanks zette hij zich met veel enthousiasme in voor de kerk van Rijsoord om deze kerk als een goed toegeruste kerkgemeenschap de tweede eeuw van haar bestaan binnen te leiden. Ds. van de Beld – die af en toe nog preekt in Rijsoord – vertrok in 1996 naar Leidschendam.

Ds. D. G. ter Horst en ds. T. Flim waren van 1998 tot en met 2008 samen predikant van de Gereformeerde kerk van Rijsoord. Zij vertrokken na elf jaar naar Hellevoetsluis.

De huidige predikant is ds. G.H. Offringa.