Brief aan de gemeente

OPSTANDINGSKERK RIJSOORD

Rijsoord, 21 maart 2020

Aan alle leden van onze Opstandingskerk

Beste gemeenteleden,

Na ons vorige schrijven zijn er allerlei landelijke maatregelen getroffen om besmetting met het Coronavirus in te dammen. Zo heeft de overheid en ook de PKN een advies uitgebracht*. Vanzelfsprekend volgen wij als Opstandingskerk dit advies. Het betekent onder andere dat er tot en met 5 april 2020 geen zondagse kerkdiensten in onze Opstandingskerk zullen plaatsvinden. De tot Pasen geplande gebedsmomenten op vrijdagavond kunnen helaas ook niet doorgaan. Daarbij komen de reguliere vergaderingen te vervallen, evenals de ontmoetingsmomenten in De Fontein, zoals de koffie-inloop, het eetcafé etc.

Mochten de adviezen worden bijgesteld dan zult u opnieuw bericht ontvangen, maar tot die tijd geldt het nu genomen besluit. Daarbij zal ook onze website www.opstandingskerkrijsoord.nl goed worden bijgehouden. Hier kunt u eveneens lezen wanneer diensten of activiteiten worden hervat. De kerkenraad vergadert niet, maar onderhoudt contact via een besloten app-groep; zo kan er snel geschakeld worden bij pastorale zaken of andere dringende vragen.

Omzien naar elkaar

Met deze brief willen we u laten weten dat wij aan u denken, want alles is anders dan anders. Scholen zijn gesloten, veel ouders werken thuis, en zijn er strikte regels voor bezoek aan ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Uitvaarten vanuit onze kerk blijven mogelijk met inachtneming van de regels die het RIVM hiervoor geeft. Meer en meer wordt duidelijk hoe wij op elkaar betrokken zijn. Nu de sociale contacten zo worden beperkt, denken we vooral aan onze oudere gemeenteleden. Laten we naar elkaar blijven omzien en waar mogelijk elkaar ook helpen.
Als u even wat wilt praten of ergens niet goed uit komt, dan kunt u contact opnemen met de ouderling of uw pastorale medewerk(st)er. Ook de predikant is vanzelfsprekend beschikbaar voor contact. Hij zoekt ook zelf telefonisch contact met hen die dit ons inziens nodig hebben.

Alternatieve diensten

Voor velen van ons is de kerkdienst een belangrijk moment in de week. Daarom willen we graag attenderen op kerkdiensten die op de televisie (Hour of Power, zondagochtend RTL5) of online beschikbaar zijn, onder andere via Kerkomroep. U kunt ook een “oude” kerkdienst terugluisteren via Kerkdienst Gemist. Afgelopen zondag was er op de televisie bijvoorbeeld een korte viering met ds. René de Reuver vanuit de kapel van het dienstencentrum van de PKN in Utrecht. Deze viering werd door de EO verzorgd en via de televisie uitgezonden. De kans is groot dat deze uitzending een vervolg krijgt. Zo was er op woensdag 18 maart een Nationale Dag van Gebed, ook door de EO verzorgd, maar alleen online uitgezonden. Samen met de andere kerken in Ridderkerk doen wij mee met de nationale oproep om, als teken van verbondenheid, op woensdagavonden van 19.00-19.15 uur de kerkklok te luiden.

Vooruitzien

We bevinden ons in een crisistijd die zeker enkele weken maar waarschijnlijk nog langer zal gaan duren. Ook de diensten in de Stille Week voor Pasen kunnen dan geen doorgang vinden. Op Goede Vrijdag zal er in De Levensbron een gezamenlijke sobere viering zijn, echter zonder aanwezigheid van kerkgangers. Deze viering is via de website van Levensbron via Kerkomroep live te beluisteren. In deze bijzondere dienst klinken stemmen van de voorgangers en leden uit De Levensbron, de Opstandingskerk en Bolnes.
Iedere zondag vieren wij het feest van de Opstanding van de Heer, maar in het kerkelijk jaar is de Paaszondag toch wel het hoogtepunt. Onder de gegeven omstandigheden moeten we ons
voorbereiden op de mogelijkheid dat we dit jaar het Paasfeest niet op de betreffende zondag 12 april kunnen vieren. In dat het geval willen we het Paasfeest vieren op de eerste zondag dat we elkaar weer in de Opstandingskerk kunnen ontmoeten. Wanneer dat zal zijn is nu dus nog niet bekend. U wordt daarvan uiteraard op de hoogte gebracht.

Bemoediging

Voor de kerkdienst op zondag 22 maart zijn twee schriftlezingen gekozen. Tussen beide lezingen staat de meest bekende Psalm 23 als antwoordlied:

De Heer is mijn herder. Hij laat mij rusten in groene weiden.
Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht.

Er komt veel op ons af in dit voorjaar. Laten we elkaar bemoedigen met de woorden van de psalmdichter en onze hoop en ons vertrouwen op God stellen. Op Hem die zijn schapen nooit in de
steek zal laten en goed voor ze zorgt. En laten we bidden voor allen die – hoe en waar dan ook – door de ziekte getroffen zijn, voor wie in angst leven, voor wie zorg verlenen, en voor wie
bestuursverantwoordelijkheid dragen.

Namens de kerkenraad bidden wij u Geestkracht toe en wijsheid bij alles wat u zo bezighoudt in deze tijd.

Met vriendelijke groeten,

Caroline Bode, scriba
Ellie Lagendijk, voorzitter
ds. Herman Offringa, predikant
Ronald Visser, kerkrentmeester

* https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus

* https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Log in with your credentials

Forgot your details?